top of page
Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Pinching The Ostrich BV voor het inhuren van Karl Raats, in zijn hoedanigheid als spreker, facilitator, consultant en/of coach in het kader van de organisatie of programmering van een bijeenkomst, congres, evenement of productie.
   

 2. Pinching The Ostrich BV bemiddelt tussen opdrachtgever en Karl Raats ifv een of meer optredens of werkzaamheden door Karl Raats, zonder daarbij verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de kwaliteit van (of inhoud van) zijn bijdrage. 
   

 3. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. 

  Aanbiedingen

   

 4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een aanbieding van Pinching The Ostrich BV heeft aanvaard. Ter bevestiging zendt Pinching The Ostrich BV aan de opdrachtgever een overeenkomst die binnen vijf dagen na ontvangst ondertekend dient te worden teruggestuurd. 
   

 5. Meerwerkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de overeenkomst, zullen door Pinching The Ostrich BV afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de opdrachtbevestiging genoemde diensten en leveringen die Pinching The Ostrich BV verricht voor de opdrachtgever. 

  Prijzen en betaling 
   

 6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten, intakegesprek en inhoudelijke voorbereiding, tenzij anders is vermeld. 
   

 7. De opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 7 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum te voldoen, tenzij anders vermeld in de offerte.  Betaling geschiedt uitsluitend aan Pinching The Ostrich bv. 
   

 8. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Pinching The Ostrich BV bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Pinching The Ostrich BV tot vergoeding van de schade. 

  Verwijlinteresten

   

 9. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten t.b.v. 12% per jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het totaal onbetaald factuurbedrag (met een min. van 120 €).

  Bepalingen met betrekking tot het optreden van de Karl Raats
   

 10. De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten dienen te worden uitgevoerd in alle opzichten daartoe geschikt is. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die de Karl Raats ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie. 

  Verhindering van de Spreker/Specialist:  
   

 11. Indien de Spreker/Specialist is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal Pinching The Ostrich BV: 
  - in overleg met de opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; 
  -
  indien mogelijk: in overleg met de opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgen, waarbij de eventuele meer-of minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of 
  -indien Pinching The Ostrich BV en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder terugbetaling van eventueel betaalde voorschotten. 
   

 12. Als Karl Raats (of diens vervanger) te laat op het evenement arriveert en alsnog de lezing geeft, is volledige betaling van het tarief van kracht.
   

 13. Pinching The Ostrich BV is jegens de opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van Karl Raats of diens overeengekomen vervanger.
   

 14. De opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is:
  – Tot 15 dagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding; 
  – 16 tot 30 dagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding; 
  – 31 dagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding. 
   

 15. Pinching The Ostrich BV is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever: 
  – tekortschiet in zijn verplichtingen
  – zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard 
  – uitstel van betaling van betaling aanvraagt of aan hem uitstel van betaling wordt verleend 
  – zijn bedrijf verkoopt of liquideert. 
   

 16. Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. 

  Overige bepalingen
   

 17. Alle opdrachten kunnen met naam van de opdrachtgever en naam van het evenement vermeld worden op communicatiedragers van Pinching The Ostrich BV - met inbegrip van maar niet uitsluitend: website, nieuwsbrief, sociale mediakanalen - tenzij de opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.
   

 18. Informatie op de site van Pinching The Ostrich BV, inclusief fotomateriaal, mag gebruikt worden door de opdrachtgever voor de promotie van het evenement. Pinching The Ostrich BV kan op verzoek meer materiaal (foto’s, persmap) aanleveren (indien beschikbaar). De voorwaarden waaronder zullen apart worden overeengekomen. 
   

 19. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van de Karl Raats mogen alleen worden gemaakt in overleg met Pinching The Ostrich BV. 
   

 20. De naam en foto’s van Karl Raats mogen niet gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden dan het event zelf (bijvoorbeeld voor het promoten van een product of service). 

  Aansprakelijkheid 
   

 21. De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per aangetekend schrijven aan Pinching The Ostrich BV kenbaar te maken, maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd.
   

 22. Pinching The Ostrich BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Pinching The Ostrich BV. De Opdrachtgever vrijwaart       Pinching The Ostrich BV tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 
   

 23. Iedere aansprakelijkheid van Pinching The Ostrich BV is beperkt tot het overeengekomen bedrag. 

  Geschillen 
   

 24. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 
   

 25. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen exclusief aan de ondernemingsrechtbank te Antwerpen worden voorgelegd. 

bottom of page